Kelly sikkema 412308 unsplash

FNs Bærekraftsmål #13 og oss

Reklima støtter FNs Bærekraftsmål. Det målet som driver oss spesielt, er mål #13 - Stoppe klimaendringene.

Vi tilbyr effektive løsninger for å fange CO gjennom fotosyntese, samtidig som vi produserer mat av høy kvalitet og grønn energi, og restaurerer verdifull matjord.

Gjennom vårt arbeid for å løse #13 påvirker vi en rekke av de andre bærekraftsmålene positivt:

Mål #1: Utrydde fattigdom

Vi tror og håper at ved å engasjere oss i klimaproblemet, så er vi også med å utrydde fattigdom. Jo flere som drives på flukt eller havner i konflikt, dess vanskeligere vil det være å motarbeide fattigdom.

Mål #2: Utrydde sult

Vi øker matsikkerhet ved å produsere mat med høyt næringsinnhold, i nærheten av der det bor mange mennesker. Restaurering av matjord ivaretar jorda sin produktivitet og bærekraft. Men det viktigste er å redusere omfanget av klimaendringene, slik at ikke hyppigere tørke og ekstremvær ødelegger avlinger og artsmangfold.

Bec ritchie 358371 unsplash

Mål #6: Rent vann og gode sanitærforhold for alle

Når vi produserer frukt og grønnsaker i et lukket kretsløp med en kontrollert atmosfære, bruker vi minimalt med vann i produksjon.

Mål #7. Ren energi for alle

Avfall fra landbruksproduksjon og forbruk brukes til å produsere biogass. Dette er grønn energi, som erstatter fossil energi. Forskjellen er at denne energien ikke tilfører mer CO i atmosfæren enn det som var der fra før.

Mål #8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

En overgang til klimavennlig teknologi fra Reklima både opprettholder og skaper nye arbeidsplasser, med et stort potensiale for økonomisk vekst.

Mål #9. Innovasjon og infrastruktur

Reklima tar forskning og utvikling ut i markedene. Vi bygger en velfungerende sirkulær økonomi. Det vil si, avfallsindustri, landbruket og forbrukere samarbeider i et kretsløp, der ressursene blir tatt vare på og utnyttet i alle ledd.

Samuel zeller 168234 unsplash

Mål #11. Bærekraftige byer og samfunn

Med kostnadseffektive og gjennomførbare måter fange, lagre og utnytte CO og produsere bioenergi, reduserer vi klimautslipp og forurensning, og øke matsikkerhet i byer og samfunn. Metoden gjør at vi kan produsere mat i byen der folk bor.

Mål #12. Ansvarlig forbruk og produksjon.

I stedet for å slippe ut CO i produksjon, fanger vi det og bruker det som en ressurs. Den sirkulære økonomien gjør det mulig å ta ansvar gjennom egne handlinger, som for eksempel kildesortering og valg av klima- og miljøvennlige produkter.

Mål #13. Stoppe klimaendringene.

Når vi binder CO, gjør om organisk avfall til grønn bioenergi, og reduserer energibruk, bidrar vi kraftig til å redusere drivhuseffekten på jorda. Vi har teknologien, så vår største utfordringen er å vokse raskt nok, slik at vi kan oppnå høyest mulig effekt.

Mål #14. Livet under vann.

Biogjødsel og biokull gir høyere produktivitet og reduserer behovet for kunstgjødsel og annen kjemi. Utslipp fra konvensjonelt landbruk kan påvirke økosystemene under vann negativt. Det kan for eksempel føre til oppblomstring av alger og gjengroing av vann. Økt temperatur i havene og forsuring vann er andre kjente problemer.

Mål #15. Livet på land.

Reduksjon av klimagasser og restaurering av matjord er nødvendig for livet på land og i jorda.

Mål #17. Samarbeid for å nå målene.

Den sirkulære økonomien handler om å samarbeide om verdiskaping rundt felles mål.