DS14312

Landbrukets store klimaløft

I dag står landbruk for 24% av verdens klimagassutslipp. Reklima er et nært samarbeid mellom progressive bønder, avfallsindustri og forskere som tar ansvar.

Vi gjør det mulig å handle i møtet med klima- og miljøproblemene. Vi har teknologi til å produsere karbonnegativ mat og energi i stor skala. Svaret er sirkulær økonomi.

Reklima utfordrer konvensjonelt landbruk, som for øyeblikket har tre store ulemper:

  1. Utslipp av fossilt CO
  2. Utpining av matjord som følge av kunstgjødsel
  3. Monokulturer

Ambisjonen vår er å tilby landbruket høyere produktivitet og økt lønnsomhet, samtidig som vi bidrar til å løse verdens miljø- og klimaproblemer. Løsningen er å gjenbruke tilgjengelige ressurser, produsere fornybar energi og redusere CO-nivået i atmosfæren.

Nå har tiden kommet for å gå over til en bærekraftig og fremtidsrettet måte å drive landbruk. Reklima støtter FNs-bærekraftsmål, gjennom å skape løsninger som støtter direkte opp under mange av målene.

Les hvordan Reklima og FNs-bærekraftsmål henger sammen

Godt for jorda
Deviyahya 796953 unsplash

4 gode grunner til å satse sammen med oss

Binder CO
I motsetning til fossil produksjon, som øker CO-nivået i atmosfæren, fanger og binder vi CO fra biogassproduksjonen gjennom fotosyntese. Fordi vi binder mer CO enn vi tilfører i kretsløpet når vi dyrker grønnsaker, oppnår vi en negativ effekt - det er hva vi kaller ‘karbonnegativ’.

Fornybar energi
Bioenergien vi produserer kommer fra kildesortert matavfall og organisk avfall fra landbruket. Energiforbruket ligger 90% lavere enn i konvensjonell planteproduksjon. Under dyrking bruker vi energi fra sola, samt litt ren strøm.

Lokal matproduksjon overalt
Jo nærmere maten dyrkes der den skal spises, dess mindre energi går til spille på transport av gjødsel og ferdigprodusert mat. Verdiskapningen skjer lokalt, kvaliteten blir høyere.

Restaurerer matjord
Biogjødsel tilfører plantene næring, men også til mikroorganismene som binder jorda. Dette har igjen betydning både for smak og næringsinnhold i planter. Problemet med utpint matjord er ikke bare dårlige vekstforhold, men at det er større sjanser for at den kan bli vasket bort ved store nedbørsmengder.

Landbruket
DS14531
Vi har teknologi for å produsere karbonnegativ mat og energi i stor skala

La oss etterlate jorda i bedre stand til neste generasjon

Reklima holder til på Rygg i Vestfold. Bak selskapet står Veksthusgruppen, Greve Biogass, Vesar, Lindum, BBBLS og Air Liquide. Vi utvikler spisskompetanse og løsninger knyttet til klimastyrte og sirkulære dyrkningsmetoder, basert på rene organiske avfallsressurser.

Vår pilotproduksjon foregår i et lukket veksthus, koblet til Den Magiske Fabrikken - et biogassanlegg for husdyrgjødsel og matavfall. Det gjør at fossile ressurser som torv, kunstgjødsel og fossil CO erstattes med kompost, biogjødsel og grønn CO. På denne måten konverterer vi avfall til klimanøytral mat hele året.

Til sammen har vi bygget opp en sirkulær økonomi basert på matavfallet til 1 000 000 nordmenn og organisk avfall fra lokale bønder, som vi lager klimavennlige produkter av.

Nå er jobben til Reklima å få varer og tjenester ut i markedet, og selge kompetanse og teknologi direkte til andre utviklingsmiljøer.

Ketil Stoknes er en sentral biolog og forsker for Reklima. Se filmen (engelsk), for å lære mye om sirkulær matproduksjon!