IMG 9813

Naturen som læremester, og røtter i romfart

Inspirasjonen til Reklima sine sirkulære løsninger kommer fra romfart, der målet har vært å skape lukkede økosystemer i verdensrommet eller på andre planeter. Ved å ta denne kunnskapen ned på jorda, kan vi produsere bærekraftig mat og fornybar energi, hvor som helst.

Reklima bygger og støtter økosystemer, det vil si sirkulære kretsløp bestående av naturlige, levende organismer og prosesser, som gjør om avfall til mat. Løsningene våre har praktisk talt ingen karbonavtrykk, og ingen ressurser går til spille. Forbruk av både energi og vann, svært lavt, sammenlignet med konvensjonell matproduksjon. For oss er CO₂ en ressurs, ikke et problem.

Vi utfordrer konvensjonelt, fossilbasert landbruk, som har flere store ulemper:

  • Utslipp av fossilt CO₂

  • Utpining av matjord som følge av kunstgjødsel

  • Monokulturer

  • Sløsing av energi og vann

  • Sviktende produktkvalitet (smak og næringsinnhold)

Med utgangspunkt i organisk avfall kan vi dyrke all den maten vi trenger, med høyt næringsinnhold i urbane strøk eller i områder hvor det normalt er krevende å oppnå gode og forutsigbare avlinger. Samtidig restaurerer vi matjord med biogjødsel, og lagrer karbon i jorda på en kostnadseffektiv måte ved bruk av biokull.


Løsninger for sirkulært landbruk

DS14559

Veksthus

Lokal, sirkulær matproduksjon i dag

I et veksthus som er integrert med biogassanlegget Den magiske fabrikken, forsker vi på klimavennlig matproduksjon og produksjon av industrielt bioprotein, sammen med våre eiere.

Veksthuset er semi-lukket, for maksimal CO₂-utnyttelse til fotosyntesen. Vi bruker biogjødsel fra fabrikken og vermikompost (meitemarkkompost), i et nytt dyrkings- og gjødslingssystem, som vi kaller Digeponics. Veksthuset trenger bare 10% av energien sammenlignet med et vanlig veksthus, til å produsere grønnsaker og bioprotein.

Veksthuset utnytter grønn CO₂ fra biogassproduksjon i matproduksjonen. 40% av gassen som blir produsert i biogassanlegget er CO₂. I stedet for at dette går ut i atmosfæren som klimagass, bruker vi den i store veksthus til å styrke fotosyntesen. Dette er en smart og kostnadseffektiv form for direkte CO₂ fangst, som gir bedre produktivitet og lønnsomhet.

Denne bruken av CO₂ gjør at veksthuset nesten er energinøytralt. I et normalt veksthus i dag er alternativet å brenne naturgass/propan gass, for å tilføre CO₂ i veksthus som bruker masse energi.

Les om våre velsmakende klimatomater!

Martin forster 324793 unsplash

Biogjødsel

Binder CO₂ og restaurerer matjord, mens maten bare blir bedre

Biomasse fra biogassproduksjon blir allerede brukt som gjødsel over hele verden. Ved å foredle dette råstoffet til forskjellig typer fullverdig biogjødsel, er det mulig å redusere bruken av kunstgjødsel og kjemiske plantevernmidler.

Kunstgjødsel og kjemiske plantevernmidler har dessverre uheldige bivirkninger på matjord, som utpining og erosjon. I tillegg til at de har et stort karbonavtrykk fra sin produksjon. Reklima biogjødsel kombinerer husdyrgjødsel og biologisk avfall, og er basert på grønn CO₂. Det betyr at produksjonen vår er blir klimanøytral.

I samarbeid med ledende bønder har vi utviklet et biogjødsel produkt for friland, som gir et godt liv for de verdifulle mikroorganismene i jorda. Etableringen av rikt jordliv over tid har resultert i sterke, motstandsdyktige planter. Behovet for kjemiske plantevernmidler og mineralgjødsel er redusert, samtidig som kvalitet og produktivitet har økt.

Reklima biogjødsel er tilgjengelig for grønnsaksproduksjon på friland og i veksthus, og til privat hagebruk.

Skjaergaard 001

Biokull

Verdens rimeligste og mest tilgjengelige karbonlagring?

Biokull er en metode for å øke jorda sin kapasitet som naturlig karbonlagring. Gjennom en pyrolyseprosess, kan vi gjøre om organisk avfall til biokull. I stedet for at CO₂ slippes ut i atmosfæren pløyer vi karbonet ned i jorda i forbindelse med matproduksjon. Dette tilfører jorda god næring og er gunstig for jordhelsa, som igjen er en fordel for plantene.

Lindum har en fabrikk for biokull, som kan levere en kostnadseffektiv og naturlig form for karbonlagring til landbruket. Denne teknologien er enkel, men smart fordi den krever lite utvikling, er billig og kan tas i bruk i stor skala raskt.

Kretslop reklima 2500
Eksempel på sirkulær løsning fra Reklima.

Visste du at...?

Grønn CO betyr at vi ikke tilfører mer CO i produksjonen enn det allerede er i kretsløpet. Problemet med fossilt CO, er at CO fra en annen tid kommer inn i atmosfæren. Dette øker konsentrasjonen så mye at det gir en global drivhuseffekt, som igjen gjør at temperaturen på jorda øker og skaper klimakrisen. Det er grunnen til at det haster med å kutte klimagassutslipp.